Transitie-transformatie-herontwikkeling

Transitie – transformatie of herontwikkeling van vastgoed, gebieden en gebouwen.
Het zijn dé uitdagingen van deze tijd.
Met name in tijden van een economische recessie bevindt zich een groeiend deel van de gebouwde omgeving in een ‘staat van tussentijd’.

Oude functies zijn er verdwenen, nieuwe zijn nog niet in zicht. Pas recentelijk is men in de planvorming gaan nadenken over de mogelijkheden die deze periode van transformatie ook biedt.

Een crisis is in die zin niet alleen maar ‘slecht nieuws’, maar bied juist ook uitgelezen kansen.
Om deze kansen te ontwikkelen is vaak wel het noodzakelijk een aantal ‘oude patronen’ en denkwijzen achter zich te laten en nieuwe denkmodellen en strategieën te ontwikkelen.

Bekende processen en gebaande paden zijn dan vaak niet meer toereikend om de oplossing te bieden aan de vraagstukken van nu.

Meestal gaan deze veranderingen niet vanzelf, mensen en organisaties veranderen alleen dan indien het echt niet meer anders kan of wanneer er een concreet beter alternatief voor handen is.
Vaak is dat ‘alternatief’ niet direct voorhanden, of wordt binnen de bestaande probleemcontext naar de oplossing gezocht. Daar ligt meestal niet de (duurzame) oplossing..

De oplossing wordt meestal juist gevonden buiten het ‘oorspronkelijke probleemgebied’.
hiervoor is echter wel een ‘open mind’ nodig, een ‘out of the box’ denken dat vaste denkpatronen kan doorbreken. Er dienen nieuwe wegen en vaak nieuwe allianties ontdekt- en aangegaan te worden.

WISEGUYS ziet het als haar doel dit out of the box denken te implementeren in de diverse processen, zodat een doorbraak kan ontstaan die openingen biedt om een antwoord te vinden voor het specifieke proces of project.

Dit doen we door onze eigen capaciteiten in te zetten binnen de transformatieprocessen, maar ook door het betrekken van externe kennis op basis van (de noodzaak van) het betreffende project of proces.

Meta:

Tags: Beleidsplannen schrijven, (Master)planontwikkeling, Opdrachtgevers koppelen aan kunstenaars (matchmaking), Bruggenbouwer tussen kunst en opdrachtgever, Matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers, Opzetten/begeleiden selectieprocessen, Artistiek inhoudelijk adviseur, Artistieke en technische Begeleiding projecten, Advisering bij kunstprojecten, Advies bij kunstopdrachten, Projectmanagement, Projectorganisatie, Procesbegeleiding, Coördineren projecten, Faciliteren kunstprojecten, Subsidie aanvraag / betaling regelen / afrekening, Subsidies aanvragen voor individuen of projecten, (concept)Contracten opmaken opstellen, Procesmanagement, Communicator, Initiator, Curator manifestaties en/of tentoonstellingen, Intermediair, Beheer en Onderhoud, Advisering cultureel erfgoed, Allianties aangaan (voor realisatie projecten), PPS projecten / kunstadvies / projectbegeleiding, DBFMO opdrachten / kunstadvies / projectbegeleiding, Juridisch advies m.b.t. kunst in de Openbare Ruimte, Verzorgen publicaties van gerealiseerde projecten.

Participatieprojecten, Community Art projecten, Interactieve projecten, Monumentale sculpturen, Autonome sculpturen, Monumentale opdrachten beeldende kunst, Kunst in relatie tot architectuur, Kunst in relatie tot stedenbouw, Kunst in relatie tot landschaparchitectuur, Kunstopdrachten en percentageregeling, Kunst en onderwijs opdrachten/projecten, Kunst- en buurtprojecten, Materiële kunstwerken, Installaties in de (semi)openbare ruimte, (Bedrijfs)collecties, advies (bedrijfs)collecties ,Organisatie tijdelijke tentoonstellingen van kunst in de openbare ruimte, Meewerken / coachen denkproces kunstenaar, ‘Sparring Partner’ voor kunstenaar en/of opdrachtgever, Communicatie naar betrokkenen / bewoners, Geven van lezingen en workshops, Expertiseoverdracht