DBFMO-PPS Rotterdam

Opdrachtgever: Consortium DC16, (o.a. Ballast Nedam en Structon)

Planvorming, advies kunstenaarsvoordracht en projectbegeleiding:
Marco Cops, Harold Schouten, Jerome Symons

Projectbegeleiding: Marco Cops, Harold Schouten

Kunstenaars: Aam Solleveld, Ursula Mumenthaler

Oplevering: 2010

WISEGUYS is betrokken bij meerdere PPS Projecten.

Helaas kunnen niet alle projecten worden gepubliceerd, in verband met de aard van sommige projecten zijn wij gehouden aan geheimhouding en mogen we deze projecten niet openbaar maken.

PPS ‘DC16’
In 2010 is het PPS project Rotterdam Airport (DC16) opgeleverd met twee kunstprojecten.
Het project PPS Nieuwbouw Detentiecentrum Rotterdam omvat de realisatie van een nieuw detentiecentrum op het terrein van Rotterdam Airport.
Het is de eerste justitiële inrichting in Nederland die door middel van publiek-private samenwerking (PPS) wordt gerealiseerd. De gekozen PPS-vorm is DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Bij deze contractvorm worden alle schakels van ontwerp, bouw, financiering, facilitaire diensten, onderhoud en beheer in een geïntegreerd contract aanbesteed. De verwachting hierbij is dat de levensduurkosten van de nieuwe voorziening lager zullen liggen doordat alle diensten (ontwerp, bouw, onderhoud en facilitaire diensten) door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang wordt ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd.
De gebruiker is het ministerie van justitie, de Dienst Justitiële Inrichting.
De Rijksgebouwendienst (RGD) is de aanbestedende dienst.
Het nieuwe detentiecentrum bevordert enerzijds het landelijke spreidingsbeleid van vreemdelingendetentie en anderzijds een efficiëntere werkwijze bij het overbrengen van vreemdelingen in detentie naar een uitzetcentrum.

Detentie- en uitzetcentrum Rotterdam Airport is onderdeel van het zogenoemde ‘RTM Airpark’: een bedrijventerrein dat op verschillende plekken van het vliegveld wordt gerealiseerd. Eén deel van het Airpark komt aan de voorzijde van de aankomst- en vertrekterminal aan de andere kant van de parkeerterreinen. Op het andere deel, aan de andere kant van het vliegtuigplatform, ligt het DJI-complex, omringd door bedrijfspanden.

Kunst
Een project is gesitueerd in de bezoekerszalen en de patio’s. Hierbij is Aam Solleveld als kunstenaar betrokken na een selectieprocedure waarvoor ook Jacqueline Gilbert een ontwerp heeft aangeleverd.

voor de gangen heeft Ursula Mumenthaler een kunstwerk gemaakt na een competitie met  Henri Jacobs.

U vind meer informatie over het project in het submenu