INFO – CV

WISEGUYS (kunstadvies en projectmanagement) draagt o.a. zorg voor: (master) planontwikkeling, conceptuele invulling van projecten, technisch onderzoek naar de mogelijkheden, advisering en projectbegeleiding, van begin tot en met de oplevering.  Selectieprocessen voor kunstopdrachten en matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers. WISEGUYS is een flexibel samenwerkingsverband, een nieuwe benadering in een nieuwe tijd. Een drietal adviseurs-projectleiders vormt de kern, daaromheen een groot netwerk vol talent en expertise. Wiseguys werkt niet met een ‘vast bestand’ van kunstenaars, elke situatie is specifiek en vraagt om de beste kunstenaar voor die opdracht. Het realiseren van projecten in de stedelijke omgeving is vaak gecompliceerd en brengt heel specifieke problemen met zich mee. Treffend advies, goede besluitvorming, efficiënte coördinatie en heldere communicatie zijn van groot belang voor het welslagen en de kwaliteit van ieder project. WISEGUYS kan een groot deel van de zorg daarvoor van de opdrachtgever overnemen. Op projectbasis worden visie, kennis en expertise gebundeld, zodat er gericht en efficiënt kan worden gewerkt.
 De communicatielijnen zijn kort, de overheadkosten laag. Download de CV-Projectenlijst van WISEGUYS (PDF bestand) Een projectlijst met afbeeldingen download u hier WISEGUYS draagt o.a. zorg voor:
 • (master) planontwikkeling
 • conceptuele invulling van projecten
 • technisch onderzoek naar de mogelijkheden
 • advisering en projectbegeleiding, van begin tot en met de oplevering
 • kunstenaarsvoorstellen / kunstenaarsselectie
 • opzetten / begeleiden selectieprocessen
 • matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers
 • terugkoppeling tussen opdrachtgever en kunstenaar
 • het verzorgen van publicaties met betrekking tot de gerealiseerde projecten
 • subsidie aanvragen, zowel voor projecten als voor individuen
 • het aangaan van allianties ten dienste van projecten of initiatieven
 • het organiseren van een manifestatie of tentoonstelling en het eventueel bedenken van de inhoudelijke context
 • het geven van lezingen en workshops
 • het sparren en coachen van individuen of groepen binnen de specifieke projecten
WISEGUYS kan het hele traject van begin tot eind verzorgen, of gedeelten daarvan. Marco Cops, Harold Schouten en Jerome Symons hebben een zeer ruime praktijkervaring met het realiseren van projecten in het publieke domein.  Zij zijn als adviseur en project- productieleider betrokken geweest bij tal van projecten op allerlei plaatsen en voor veel soorten opdrachtgevers. Naast het adviseren en begeleiden van projecten is Wiseguys ook vooral pro-actief; op zoek naar- en uitvoering geven aan projecten die een nieuwe invalshoek hebben en waar de kennis en het uitgebreide netwerk van Wiseguys kan bijdragen tot uiteindelijke realisatie door de juiste partijen aan elkaar te verbinden of commitment van de juiste sponsors of stakeholders te koppelen aan specifieke projecten. Wiseguys is actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden en allianties om een impuls te geven aan het stedelijke domein. We staan dus ook expliciet open voor (nog prille) initiatieven, om te kijken of we deze een verder kunnen brengen vanuit onze professionaliteit. Meestal betreft het projecten in de stedelijke context, voor of met Gemeenten, Stadsdelen (Amsterdam) en Gemeentelijke Diensten, Woningbouwcorporaties en Projectontwikkelaars. Daarnaast is Wiseguys betrokken bij diverse PPS Projecten, in zogenaamde DBFMO opdrachten. We hebben binnen DBFMO (PPS projecten) gewerkt in opdracht van of in samenwerking met aannemers zoals: Ballast Nedam, Strukton, Heijmans BESIX en BAM.In sommige gevallen wordt samengewerkt met AFK, SKOR (nu TAAK), ProRail, Movares, Liander. Daarnaast houden we ons bezig met fondsenwerving en gaan we voor projecten partnerschappen aan met andere partijen, waaronder woningbouwcorporaties (o.a. de Key, Ymere, Rochdale), en Gemeentelijke diensten zoals projectbureaus, DIVV, en Waternet. Bij al deze projecten is Beheer en onderhoud voor ons meer en meer een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden van WISEGUYS, het betreft hierbij o.a. advies over onderhoud en de daarbij benodigde expertise, maar ook herplaatsingen van kunstwerken. Hun samenwerking is begonnen toen ze alle drie adviseur waren voor Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Als Wiseguys werken ze samen sinds 2005. U kunt bij Wiseguys Urban Art Projects o.a. (meer gedetailleerd) terecht voor: – Project en planontwikkeling, – Beleidsplannen kunst openbare ruimte, – Beleidsplannen kunst en architectuur, – (Master)planontwikkeling Advies en bemiddeling: – Opdrachtgevers koppelen aan kunstenaars (matchmaking), – Wiseguys is bruggenbouwer tussen kunst en opdrachtgever, – Matchen van kunstenaars/vormgevers aan opdrachtgevers, – Opzetten/begeleiden selectieprocessen, – Artistiek inhoudelijk adviseur, – Artistieke en technische Begeleiding projecten (Artistiek inhoudelijk adviseur), – Advisering /advies bij kunstprojecten, in diverse stadia afhankelijk van de wens van de opdrachtgever Management en organisatie: – Projectmanagement, Projectorganisatie, Procesbegeleiding, Coördineren projecten, – Faciliteren kunstprojecten, Subsidie aanvraag / betaling regelen / afrekening, – Subsidies aanvragen voor individuen of projecten, – (concept)Contracten opmaken opstellen, – Procesmanagement, communicatie naar betrokkenen / bewoners – Productieleiding mbt. het uitvoeringsproces – Koppelen uitvoerende bedrijven aan kunstenaars en/of opdrachtgevers – Initiator, – Meewerken / coachen denkproces kunstenaar, – ‘Sparring Partner’ voor kunstenaar en/of opdrachtgever – Allianties aangaan / voor realisatie projecten – Organisatie tijdelijke tentoonstellingen van kunst in de openbare ruimte – Curator manifestaties en/of tentoonstellingen, Intermediair, Beheer en Onderhoud, – Advisering cultureel erfgoed, – (Her)plaatsing, PPS projecten / kunstadvies / projectbegeleiding, DBFMO opdrachten / kunstadvies / projectbegeleiding Juridisch advies m.b.t. kunst in de Openbare Ruimte Verzorgen publicaties van gerealiseerde projecten Geven van lezingen en workshops / expertiseoverdracht Type projecten: – Participatieprojecten, – Community Art projecten, – Interactieve projecten, – Monumentale sculpturen, – Autonome sculpturen, – Monumentale opdrachten beeldende kunst, – Kunst in relatie tot architectuur, – Kunst in relatie tot stedenbouw, – Kunst in relatie tot landschaparchitectuur, – Kunst bij gebouwen, – Kunst in de openbare ruimte, – Kunst in opdracht, – landschapskunst, – Kunstopdrachten en percentageregeling, – Kunst en onderwijs opdrachten/projecten, – Kunst- en buurtprojecten, – Kunst in de wijk, – Materiële kunstwerken, – Lichtkunst, – Geluidskunst, – Tijdelijke kunst, – (Bedrijfs)collecties, – Advies (bedrijfs)collecties, – Installaties in de (semi)-openbare ruimte