Beleidsvisie kunst De Nieuwe Ooster

Wiseguys heeft in samenwerking met de Gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam een beleidsvisie gemaakt voor interne en externe initiatieven.

Deze beleidsvisie beschrijft de context, benoemd hoofdthema’s en maakt het mogelijk om aan de hand daarvan met een eenvoudige lijst externe initiatieven te kunnen beoordelen op wenselijkheid met betrekking tot realisatie voor de begraafplaats.
Daarnaast maakt de visie het mogelijk de eigen initiatieven van de begraafplaats ook te beoordelen en procedureel te verankeren, zodat komende kunstprojecten aansluiten bij het park en de context en tevens gedacht wordt aan zaken als beheer en onderhoud.

 

De Nieuwe Ooster heeft een kwaliteitsslag achter de rug, zowel qua park(inrichting) als architectonisch. (Gouden Piramide voor opdrachtgeverschap)

De Nieuwe Ooster wilde nu ook een kwaliteitsslag maken met betrekking tot de kunst.

De redenen hiervoor zijn tweeledig:

–          Allereerst liggen er kansen en zijn er concrete aanleidingen voor een beeldende   kwaliteitsverbetering, Zowel in het park als ook de gebouwen,.

–          Daarnaast wordt De Nieuwe Ooster regelmatig benaderd door externe partijen / kunstenaars / maatschappelijke organisaties met monumenten kunstwerken of kunstprojecten bedoeld voor het park.

 

  • Zichtbaar – Onzichtbaar

De Nieuwe Ooster is een begraafplaats met een geschiedenis. Deze geschiedenis laat zich lezen door zichtbare en niet direct zichtbare elementen.

De zichtbare geschiedenis uit zich in de architectuur, het parkontwerp en de grafmonumenten.

Ook minder zichtbare elementen zoals (begraaf- en crematie)tradities en andere gebruiken en culturele achtergronden vertellen iets over het omgaan met de dood door de jaren heen.

Deze geschiedenis verschuift uiteraard met de tijd, manieren van omgang met de dood en afscheidsprocessen zijn daarmee door de loop der jaren veranderd. Het is van belang dat de kunst aanhaakt op deze verschuivingen en zo nieuwe geschiedenis kan schrijven.

 

 

2         Hoofdlijnen beleidsvisie

Het belangrijkste thema van De Nieuwe Ooster is het beleven, omgaan met- en het verwerken van de dood. Wat opvalt is dat de laatste jaren het taboe van de dood en afscheid langzamerhand wat meer doorbroken wordt, meer bespreekbaar is en daardoor wellicht ook anders beleefbaar wordt.

Verder blijkt het dat tussen de diverse culturen grote culturele verschillen zitten als het gaat om de wijze van begraven en de rituelen rondom begraven en herdenken.

Kunst op De Nieuwe Ooster moet op deze actualiteit inhaken, hier ligt een belangrijke kans op meerwaarde die de kunst binnen deze context kan toevoegen.

 

 

2.1      Beleid vanuit twee aandachtpunten

Gezien de beleidswensen en de thematiek is het logisch is om te werken vanuit twee aandachtspunten, tijdelijke projecten en permanente (of langdurige) projecten.

Omdat De Nieuwe Ooster permanent in verandering is zullen ook met betrekking tot de ‘permanente’ kunstprojecten afspraken gemaakt worden over termijnen.

 

–          Permanent:
Versterken van visuele kwaliteit aan- of in de bestaande architectuur en mogelijkerwijs in het park met kunstwerken.

 

–          Tijdelijk:
Aan permanente kunstwerken worden trajecten gekoppeld met tijdelijke projecten die ingaan op een specifieke thematiek van DNO; begraven, afscheid nemen en herdenken.

 

Beide aandachstpunten kunnen elkaar d.m.v. programmering versterken.

Uit de verschillende gesprekken blijkt dat de begraafplaats eigenlijk voortdurend in verandering is.

Het is vanuit de inrichting van het park wenselijk dat de (eigentijdse) kunstuitingen m.b.t. herdenken en de dood meer gestalte krijgt. Zodoende komt de begraafplaats nog meer tot leven en sluit het aan bij de beleving van de dood in deze tijd.

Hierbij kunnen tijdelijke projecten ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door een groter (permanent) kunstwerk ‘in te leiden’ of door (een parallel traject met) interactie met bezoekers.

Klik hier voor een link naar de visie