Juridisch Advies

WISEGUYS heeft door de jarenlange ervaring veel kennis opgedaan als het gaat om de juridische aspecten van auteursrecten, rechten en plichten bij (her)plaatsingen en andere contractuele zaken die bij kuntprojecten in de openbare ruimte een rol spelen.
In  specifieke gevallen -waar de projectomstandigheden dit noodzakelijk maken of wanneer er bij de opdrachtgever of een betrokken partij behoefte aan is- kunnen wij samenwerken met externe specialisten voor juridisch advies in relatie tot kunst en recht.

Het kenmerk van het geven van een kunstopdracht is dat je van tevoren niet precies weet wat je krijgt. En de vrije openbare ruimte kent restricties: verkeersregels, regels van openbare orde en algemene veiligheidsvoorschriften. De locatie en het soort kunst bepalen wat je met elkaar afspreekt. Over autonome kunst maak je tenslotte weer andere afspraken dan bij een geïntegreerd of site specifiek kunstwerk.

Hoe groter het kunstproject, hoe complexer het traject van idee tot uitvoering. En hoe meer mensen erbij betrokken zijn hoe belangrijker het dan ook wordt om verantwoordelijkheden goed te definiëren. Ook verantwoordelijkheden in juridische zin.
Niet iedere opdrachtgever of initiator is op de hoogte van deze aspecten.

Waar verplichten opdrachtgever en kunstenaar zich toe? Wie is de ‘eigenaar’ van het project en is de eindbeslisser? Wie wordt juridisch eigenaar van het kunstwerk? Wie gaat het werk beheren en onderhouden? Hoe moet er worden omgegaan met de auteursrechten van de kunstenaar? Wat te doen bij herplaatsing? Hoe zit het met auteursrechtelijke kwesties indien een kunstenaar gebruik maakt van bestaande teksten of beeldmateriaal? En wie legt al deze afspraken vast?

Als dit soort vragen al in het voortraject worden gesteld, worden potentiële problemen vroeg gesignaleerd en wordt de kans groter dat een project succesvol, binnen het budget en de binnen tijd kan worden afgerond.

Het is de kunst om aan de belangen van alle betrokkenen – kunstenaar, opdrachtgever, bestuurders maar ook het publiek –  tegemoet te komen zonder dat dit tot compromiskunst leidt en waarbij professionaliteit altijd het uitgangspunt is.